การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

เข้าสู่ระบบ Digital Testing

เข้าถึงโดยสิทธิ์ผู้เยี่ยมชม